ZASIŁKI STATUTOWE DLA CZŁONKÓW PRACUJĄCYCH ORAZ PRZEBYWAJĄCYCH NA EMERYTURZE LUB RENCIE

  1. Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA
  2. Z TYTUŁU ZWIĄZKOWEJ ODPRAWY EMERYTALNO-RENTOWEJ – odchodzącemu członkowi związku
  3. Z TYTUŁU ZGONU CZŁONKA RODZINY – rodzice, teściowie, współmałżonkowie, dzieci przysposobione i własne
  4. Z TYTUŁU ZGONU CZŁONKA ZWIĄZKU – przysługuje tylko jeden zasiłek wypłacany członkowi rodziny lub osobie,
    która pokrywa koszty pogrzebu