1. Na wstępie pragniemy zwrócić uwagę, iż rozgłośnia zakładowa nie stanowi odpowiedniego miejsca do polemiki pomiędzy organami jakimi są Rada Pracowników, oraz członek Zarządu. W celu rozstrzygnięcia wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji wymagane prawnie działanie stanowi zgłoszenie przez członka zarządu swoich uwag do Rady Pracowników na piśmie. Niepokojący jest dla nas fakt nie stosowania pod tym względem przez członka Zarządu wyżej wskazanej i stosownej procedury.

2. Informujemy, iż Rada Pracowników jako organ niezależny, nie wchodzi w publiczną polemikę dotyczącą spraw personalnych. Czynienie przez członka Zarządu publicznych wypowiedzi odnoszących się ad-personam do któregokolwiek członka Rady Pracowników należy uznać za formę niedopuszczalną i wysoce niestosowną.

3. Podkreślenia wymaga fakt, iż Rada Pracowników jako organ kolegialny i niezależny odnosi się do zgłaszanych problemów oraz prezentuje swoje opinie, działając wspólnie na podstawie uzgodnionego stanowiska, a nie indywidualnej wypowiedzi jednego członka Rady Pracowników. Traktowanie przywoływanej wypowiedzi Rady Pracowników jako jednostronnego oświadczenia Agnieszki Kowalik stanowi nadużycie i świadczy o nieznajomości podstawowych zasad funkcjonowania organu jakim jest Rada Pracowników. Nadmieniamy, przy tym, iż w celu informowania pracowników o stanowisku organu jakim jest Rada Pracowników, zgodnie z jej regulaminem upoważniona jest przewodnicząca Rady lub osoba przez nią wskazana.

4. Za głęboką nadinterpretację należy uznać sformułowanie użyte przez członka Zarządu, jakoby informacja przedstawiona przez Radę Pracowników zawierała sugestie, że Pan Andrzej Skwarek brał udział we wspomnianym projekcie. W rzeczywistości podana informacja wymieniała jedynie skład Zarządu, w czasie kiedy projekt był procedowany.

5. Bezsprzecznym jest, iż zgodnie z art. 13 Ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji Zarząd Spółki zobowiązany jest do poinformowania Rady Pracowników w sprawie stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia. Rada Pracowników nie została jednak poinformowana w I i II kwartale 2020r. przez Zarząd Spółki, o prowadzonym od I kwartału 2020r. projekcie związanym z zamiarem zatrudniania przez Agencję Pracy Tymczasowej ponad 100 osób pracowników w obszarze logistyki do obsługi nowej instalacji Saletry Granulowanej Mechanicznie.

6. Rada Pracowników pracuje tylko na podstawie materiałów i dokumentów, które są podpisane zgodnie z reprezentacją lub też pełnomocnika Spółki. W tej sprawie Rada Pracowników opierała się na pismach K/40/2021 z 20 stycznia 2021r. i K/48/2021 z 25 stycznia 2021r.

7. Rada Pracowników jest organem, który działa w imieniu i na rzecz pracowników w związku z tym wyrażamy zaniepokojenie metodyką działania przyjętą przez Pana Andrzeja Skwarka pełniącego funkcje członka zarządu- wobec Przewodniczącej Rady Pracowników.

8. Jednocześnie informujemy, iż jesteśmy zaskoczeni złożonym przez członka zarządu oświadczeniem, że nie uczestniczył on w żadnych ustaleniach ani spotkaniach dotyczących powrotu do zatrudniania przez Agencję Pracy Tymczasowej oraz, że nic mu nie wiadomo o podjęciu przez Zarząd decyzji o zakończeniu i odrzuceniu projektu. W naszej opinii jako reprezentant załogi powinien mieć on bowiem w tym zakresie szczególne wyczulenie i wyrazić wówczas stanowczy sprzeciw.

9. Niniejszym Rada Pracowników uważa temat Agencji Pracy Tymczasowej na tym etapie za wyczerpany i zamknięty.

W dniu 11.02.2021r. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Forum Partnerów Społecznych, w którym brał udział Zarząd GA ZAP. Podczas spotkania poruszane były następujące tematy:

Wzrost wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 2021r.

Pracodawca zaproponował rozpoczęcie negocjacji wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 2021r. dopiero po ogłoszeniu wyników za 2020r. (tj. 31.03.2021r). W 2020r. wynagrodzenie w naszym zakładzie wzrosło o 6,3% i mamy nadzieję, że wyniki finansowe pozwolą nam, również w tym roku osiągnąć nie mniejszy wzrost płac.

Zrównanie czasu pracy

Implementację odnośnie drugiej wolnej godziny skróconego czasu pracy, będziemy kontynuować w I kwartale 2021r.

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych

Uzgodnione zostało, że odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021 roku zostanie  utworzony zgodnie z zapisami w ZUZP oraz Umowy Społecznej.

Zaległe urlopy

Zarząd GA ZAP przedstawił zestawienia zaległych urlopów pracowników, które na koniec 2020r. ogółem wynosiły  44 tys. dni, co powoduje obciążenie wyniku Spółki o 17 mln zł. Jest to bardzo wysoka kwota, którą należy zmniejszyć i wykorzystać w sposób bardziej efektywny (np. poprzez wprowadzenie dodatku stażowego). Strona społeczna wskazała, że powodem obecnej sytuacji były obostrzenia wprowadzane w kraju z powodu pandemii, jak również absencja z powodu zachorowań wśród pracowników i ich rodzin  na Covid–19 i  zawnioskowała aby wykorzystanie urlopu zaległego odbywało się na podstawie planów urlopów, a nie w trybie nakazowym. Dlatego zachęcamy do wybierania urlopu zgodnie z Planem urlopów. Organizacje związkowe zawnioskowały, aby okres rozliczeniowy zaległych urlopów wydłużyć z dwóch miesięcy, do kwartału.

Prace Zespołu ds. taryfikatora

Prace Zespołu nie zostały rozpoczęte ponieważ jedna organizacja związkowa  ZZPRC nie odniosła się do regulaminu pracy tego zespołu. ZZPRC od pół roku opóźnia prace tak ważnego zespołu. W związku z tym, aby nie przeciągać dalej w czasie prac nad ważnymi dla całej załogi tematami, strona związkowa zawnioskowała, aby rozpocząć prace nad taryfikatorem na poprzednich zasadach, czyli do negocjacji zaproszone zostaną wszystkie organizacje związkowe, którym zależy procedowanie spraw ważnych dla załogi.

 

Podkategorie

LogoLogo
LogoLogo